استاندار اصفهان خبر داد:

سامانه 111 محور اصلی ارتباط مردم با رئیس جمهور

استاندار اصفهان گفت: سامانه 111 به‌ عنوان محور اصلی ارتباط مردم با رئیس‌ جمهور و هیئت دولت از 24 ساعت قبل از سفر تا 24 ساعت بعد از سفر به‌ صورت شبانه‌روزی

آخرین اخبار