مهدی نجفی:

ذبح عدالت در پای منفعت ، مهمترین آسیب برخی لایه های مسئولیتی در کشور

برخی مدیران برای حیات مدیریتی خود نه تنها اقدام به انتقاد و برخورد درست و بازدارنده نمی کنند بلکه با دور زدن قانون به نوعی در حمایت از مسئولان خاطی عمل می کنند که دود این اقدام به چشم مردم فرو می رود.

آخرین اخبار