کارشناسان اقتصادی؛

توزیع سبد کالایی تا چه میزان در زدودن فقر موثر است؟

توزیع سبد کالایی از نمونه طرح‌هایی به شمار می‌رود که به عنوان رویکردی حمایتی در دستور کار قرار گرفته، اما این سبدها تا چه میزان در زدودن فقر موثر است.

آخرین اخبار