مدیر داخلی انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان:

500 معلول آسیب نخاعی استان اصفهان بیماری زخم بستر دارند

مدیر داخلی انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: 500 نفر از معلولان آسیب نخاعی استان اصفهان دارای بیماری زخم بستر هستند.

آخرین اخبار