رئیس آموزش و پرورش استثنایی:

زبان اشاره در آموزش تلویزیونی برای دانش‌آموزان استثنایی اضافه شد

حسینی گفت: در تمام دوره‌های تحصیلی، زبان اشاره برای ارائه دروس بر روی آنتن زنده اضافه شده است.

آخرین اخبار