مهدی رفائی:

آوار آلودگی های صنعتی و زیست محیطی بر سر مردمان شرق اصفهان

آهای مسئولین، مردم شرق اصفهان در حال خفگی هستند! این شاید کلید واژه هر آن است که سطرهای آینده می نویسم.

آخرین اخبار