اصفهانی‌ها زاینده‌رود را تا چند روز آینده پر آب می‌بینند؟

بعد از بسته شدن جریان آب در نوبت نخست کشت پاییزه در نیمه آذر ماه به دلیل عدم بارش مناسب باران در سال زراعی جاری، احتمال می رود زاینده رود طی دو سه روز آینده برای نوبت دوم کشت پاییزه جاری خواهد شد.

آخرین اخبار