گزارش ویژه اصفهان شرق:

استخر شنای کوهپایه در آرزوی تکمیل در حال تخریب است

8 سال از آغاز عملیات ساخت استخر شنای کوهپایه می گذرد و این در حالی است که جوانان کوهپایه می بایست مسافت این شهر تا نایین را جهت شنا طی کنند.

آخرین اخبار