مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

راه اندازی سایت پسماند شرق اصفهان جهت ذخیره سازی محصولات جانبی کارخانه کمپوست(ریجکت)

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت : فعالیت‌های شاخص مدیریت پسماند بر اساس برنامه‌های راهبردی و برنامه اصفهان 95 تدوین شده است.

آخرین اخبار