ابلاغي پر محتوا و سنگين در بهزیستی اصفهان

دكتر صادقي كه دو ماه پيش سرپرستي اداره كل بهزيستي استان اصفهان را بعهده گرفت هم اكنون با ابلاغي پر محتوا و سنگين عنوان سكان بهزيستي استان اصفهان را رسماً بدست گرفت.

آخرین اخبار