فرصت‌های سالی که «رونق‌تولید» نام دارد

نگاهی به نظرات کارشناسان، مدیران و اقتصاددانان درباره سال رونق تولید نشان می‌دهد دولت و سایر قوا در صورت برطرف کردن موانع کسب و کار و ثبات در سیاست‌گذاری و اجرای آن، می‌توانند کشور را در جنگ اقتصادی با امریکا پیروز کنند.

آخرین اخبار