طوفان با آب همدست شد

خسارت 250 میلیون تومانی بر گلخانه های روستای فارفان

بر اثر طوفان خسارتی بالغ بر250میلیون تومان بر گلخانه های روستای فارفان بخش بن رود وارد شد.

آخرین اخبار