گفتگو با روشندل هنرمند از شرق اصفهان

نابینایی نگاه عُمقی من به زندگیست

عباسعلی اکبری روشن دلی از شرق اصفهان نابینایی را نه تنها محدودیت نمی بیند بلکه با نگرشی عمقی تر، زندگی را از روشنایی دل معنا می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات