به مناسبت روز مهارت عنوان شد:

بی هدفی سنگی پیش پای لنگ برخی جوانان / رسالت آموزشی فنی و حرفه ای، خدمتی هدفدار به جامعه است

به مناسبت اهمیت دادن به مهارت در دانش آموزان، آنچه مد نظر است، نیاز سنجی آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای و ارائه خدمتی سودمند به جوانان مطرح می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات