روز ملی ادبیات کودک و نوجوان:

قهرمانان را به خانه خود دعوت کنید

مدیریت کانون فکری پرورشی شهر حسن آباد گفت: کودک با قصه خیلی راحتر از انواع سایر ادبیات ارتباط برقرار می کند و می تواند خود را بجای قهرمانان قرار دهد و موفقیت های قهرمانان مثبت قصه ها در واقع نوعی آموزش غیر مستقیم برای تشویق کودکان جهت پیروی از آنها و پرورش برای رسیدن به موفقیت دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات