مدیرعامل انجمن صرع:

شیوع صرع تمام دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد

مدیرعامل انجمن صرع با بیان اینکه صرع به دلیل ویژگی‌ها و شیوع آن تمام مردم دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بر لزوم آگاه‌سازی افراد جامعه در مورد این بیماری تاکید کرد.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان:

سرمایه‌گریزی اصفهان ناشی از سخت‌گیری سازمان‌های دولتی است

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان با اشاره به اینکه در سرمایه گریزی استان اصفهان را ناشی از سخت‌گیری سازمان های دولتی دانست و گفت: قانون در استان اصفهان بسیار سخت تر از سایر استان ها اجرا می شود و به همین دلیل سرمایه گذاران برای فعالیت به سایر استان ها می روند.

در روز ملی صادرات

جوانان نمونه صادرکننده استان اصفهان تجلیل می‌شوند

مسئول کمیته جوانان اتاق بازرگانی استان اصفهان از تجلیل جوانان نمونه صادر کننده استان در روز ملی صادرات خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات