روز قدس یک فستیوال جهانی

روز قدس، روزی که تک تک مسلمانان، حتی با دست خالی و مشت های گره کرده خود، با پشتوانه ایمان و معنویت، می توانند نیرویی مؤثر علیه اسرائیل غاصب و صهیونیسم بین الملل باشند روز قدس یک فستیوال جهانی است این فرصت را با برنامه ریزی درست و اصولی قدر بدانیم.

آخرین اخبار

تبلیغات