تصاویر ی از حضور شرق اصفهان(4):

حضور مردمی از جنس صفار هرندی در دفاع از باریکه ای به نام غزه/ تصویر

مردم شهر هرند پر جوش تر از هر سال به دفاع از مردم بی دفاع غزه به خیابان آمدند.

آخرین اخبار

تبلیغات