گزارش تصویری:

سالمندان شهر من حسن آباد از دریچه دوربین احمد صادقی

این بار خبرنگار شرق اصفهان با نگاه ویژه به روز سالمندان به زیبایی تمام از الگوهای صبر گزارشی در قالب تصویر نشان گرفت.

جمعیت اصفهان، از هر چهار نفر یک نفر سالمند

مدير كل بهزيستي استان اصفهان گفت: پيش بيني مي‌شود طی 30 سال آینده از هر چهار نفر یک نفر سالمند داشته باشيم و اين در حالی است که برای داشتن دوران سالمندی سالم و با نشاط برنامه خاصی تدوین نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات