حجاب مصونیت است؛

دشمنان در ظاهر حجاب و در باطن آگاهی زنان را هدف قرار داده اند

دشمنان در ظاهر حجاب و در باطن آگاهی انسانها و بخصوص زنان را مورد هدف قرار داده اند و یا به طور مستقیم و عملیاتی با تبلیغات گسترده و هم به طور غیر مستقیم و نفوذ مستمر و قطره چکانی برای این مقاصد خود برنامه ریزی کرده و هزینه های سنگینی میکنند.

لزوم پوشش در اجتماع؛

«پوشیده های برهنه»؛ حیاگریزی در سایۀ تهدید امنیت اجتماعی

قرآن کریم نیز پوشش زن را مایۀ ایمنی از آزار مردان هوس‌باز دانسته است؛ حال آیا هجوم لباس‌های تنگ و بدن‌نما و نازک به جامعۀ امروزی می‌تواند حداقل‌های مطالبات پوشش را برای جامعۀ زنان فراهم سازد؟

آخرین اخبار