وانی تاریخ معاصر

امیرکبیر؛ از صدارت تا شهادت

اصلاحات امیرکبیر، طبعا مخالف منافع درباریان و اربابان خارجی بود. سرانجام با اغوای شاه توسط درباریان و اطرافیان و نیز با تحریک بیگانگان، امیرکبیر از صدارت، عزل و به حکومت کاشان منصوب و در حقیقت به کاشان تبعید شد.

آخرین اخبار

تبلیغات