زهرا حسینی

ناله های تالاب گاو خونی در ترک های زمین فرو رفت

وضیعت حاکم بر شرق اصفهان و تنگ ناهای موجود در راستای زندگی مردم سبب شد تا در روز زمین پاک کسی صدای تالاب را نشنود.

آخرین اخبار

تبلیغات