دختر جوان در رودخانه چالوس غرق شد/پسری هم که برای نجاتش خود را به آب زد،زنده برنگشت

از چهار جوانی که برای تفریح به حاشیه رودخانه چالوس آمده بودند سرنوشت یک دختر و پسر شوم از آب درآمد.

آخرین اخبار

تبلیغات