امینی مطرح کرد:

عدم ارتباط خشکی زاینده‌رود به اقلیم/ بستن رودخانه به درخواست کشاورزان

رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: اقلیم اصفهان از گذشته های دور تاکنون تغییر چندانی نداشته و بر این اساس عدم مدیریت صحیح بیش از کمبود بارندگی در خشکی زاینده‌رود تاثیرگذار بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات