مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

رویکرد اصلی بسیج ورود به عرصه ی سازندگی است/ دستاوردهای جوانان شرق اصفهان را به نمایش بگذاریم

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: دیگر پیامدهای اجتماعی در رابطه با خشکی زاینده رود توجه به شرق اصفهان در حوزه ی اشتغال و کار آفرینی می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات