ترجمه اختصاصی؛

جنگ انرژی تا جنگ ارز، حمله امریکا به سوی روبل روسیه

مقامات خارجی و سیاسی امریکایی بارها در اهداف خود عنوان کرده اند که برنامه امریکا بر علیه روسیه تنها قطع ارتباط تجاری و اقتصادی این کشور با امریکا و اتحادیه اروپا نیست بلکه هدف اصلی امریکا ایجاد بی ثباتی در اقتصاد و ارز روسیه و بوبجود امدن تورم اقتصادی در این کشور است.

آخرین اخبار

تبلیغات