دیدگاه علّامه طباطبائی درباره عالم ذر در تفسیر آیه میثاق

دیدگاه علّامه درباره روایات عالم ذر

علامه طباطبایی وجود عالم ذر را بر طبق ظواهر برخی روایات نمی‌پذیرد و معتقد است پیمان به ربوبیت خدا از انسان‌ها در عالم ملکوت و به صورتی که انسان‌ها هیچ‌گونه تشخصی نداشتند، گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات