مدير کميته امداد شهرستان اصفهان:

فعالیت های کمیته امداد شهرستان اصفهان در ماه رمضان 93

مدير کميته امداد شهرستان اصفهان فعالیتهای ماه مبارک رمضان را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات