ضیافت افطاری 350 نفر از ایتام برگزار شد

محفل انس باایتام و افطاری 350نفر، ایتام تحت حمایت به همراه خانواده خود باحضور استاندار محترم ا ستان اصفهان برگزارشد.

ضیافت افطاری 250 نفر از ایتام برگزار شد

مراسم افطاری 250نفر، ایتام تحت حمایت امداد به همراه خانواده خود توسط اداره چهار برگزارشد.

آخرین اخبار

تبلیغات