عنوان رتبه اول روابط عمومی های سراسر کشور به استان اصفهان اختصاص یافت

علم ارتباطات و دست اندر کاران آن شریان های اطلاع رسانی و عامل همبستگی مخاطبان و سازمان ها به شمار می آیند. در این میان روابط عمومی ها در جایگاه نهاد های ستادی و اجرایی در روند آگاهی رسانی و انسجام سازمانی، سهمی مهم و انکار ناپذیر دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات