محمدرضا توکلی:

نقد هسته ای را به نسیه رفع تحریم نفروشیم

دستاوردهای هسته ای را به وعده وعیدهای رفع تحریم به باد ندهیم زیرا دشمن هر لحظه آنچه به نفع خودش باشد به ما دیکته خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات