ماجرای اولین پاسداری که سرش از تنش جدا شد

رضا رضائیان جوان رشید اصفهانی که همیشه با لباس سپاه در منطقه جنگی حاضر می شد اولین شهیدی بود که به دست کوردلان بعثی سرش از تنش جدا شد.

آخرین اخبار

تبلیغات