معاون آمار برنامه و بودجه استان اصفهان:

مشارکت ۴۵ درصدی خانوارهای اصفهانی در سرشماری/ ۱۷درصد خانوارها همچنان کدپستی ندارند

در حالی که بر اساس پیش بینی ها انتظار مشارکت ۳۵ درصدی خانوارها را داشتیم با همکاری همه رده ها و حوزه ها، میزان مشارکت به ۴۷ درصد رسید و کشور ما در ردیف کشورهایی قرار گرفت که با استفاده از شیوه اینترنتی سرشماری و آمارگیری انجام می دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات