مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

استان اصفهان نیازمند احداث ۳ هزار کیلومتر شبکه راهی است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: استان اصفهان نیازمند احداث ۳ هزار کیلومتر شبکه راهی است.

آخرین اخبار

تبلیغات