استاندار اصفهان؛

لزوم تثبیت اشتغال موجود در شرق اصفهان

استاندار اصفهان گفت: باید نسبت به تثبیت اشتغال موجود و جلوگیری از مهاجرت در شرق اصفهان اقدام شود.

آخرین اخبار