توزیع 1437 کیسه آرد بین خانواده های تحت حمایت در سال 1394‎

1437 ‎کیسه آرد در سال 1394 بین خانواده های تحت حمایت اداره جرقویه توزیع شده است‎ .‎

آخرین اخبار