وقتی رئیس دستگاه اجرایی کشور، مهم‌ترین وظایف دولت را فراموش می‌کند

شما مسئول اجرای کدام قانون اساسی هستید؟

مرور این مشت نمونه خروار نشان می‌دهد که دولت ترجیح می‌دهد تنها بخش‌هایی از قانون را که دوست دارد اجرا کند و آنچه وظیفه اصلی بر دوش دولت است به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات