مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان خبر داد

اجرای طرح ذخیره‌سازی سرما برای نخستین بار در اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: برای نخستین بار در کشور در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طرح تحقیقاتی ذخیره‌سازی سرما را خواهیم داشت که انجام و به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات