درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته گزارش شد؛

كاهش ۴.۳ درصدی حجم آب سدهاي كشور

حجم كنوني آب موجود در مخازن سدهای کشور درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد كاهش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات