منتقدان نظر دادند

حضور هیئت پارلمانی در ایران و دیدار های سخیف و پنهانی

رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار پنهانی هیئت اروپایی با محکومین فتنه در تهران را کاری سخیف و دزدانه توصیف کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات