روستاهای موفق باید معرفی و الگوسازی شوند

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تاکید بر ضرورت الگوسازی از روستاهای موفق گفت: رسانه ملی باید روستاهای موفق را معرفی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات