فوق تخصص روانپزشکی کودک:

برای اصلاح دروغ گویی در کودکان شتابزده عمل نکنید

دکتر امیری گفت: در صورت مشاهده دروغگويي کودک، والدين و مربيان نبايد شتاب‌زده عمل كنند چرا که شتابزده عمل کردن می تواند برای همیشه کودک را دروغگو بار بیاورد.

آخرین اخبار