دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

از جیب فقرا برمیداریم و به ثروتمندان میپردازیم

مشکل بزرگتر از وابستگی به نفت آن است که مردم وابستگی ذهنی به نفت پیدا کردند و در مورد میزان درآمد نفت دچار توهم هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات