دکتر مجید صادقی حسن آبادی

نقش پیرایشی و آرایشی مدیریت جهادی در پیکره مدیریتی کشور

فرهنگ نیز مطلب ظاهرتر از آفتاب است چرا که هر حرکت و جنبشی در جوامع انسانی قطعا مسبوق و مصبوغ به سوابق و صبغه های فرهنگی است. همه انقلاب ها و ظهور وافول حکومت هایی که در طول تاریخ بشری بوقوع پیوسته است مسلما نوعی پیشینه فرهنگی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات