شهردار اصفهان خبر داد

تدوین کتاب مدیریت یکپارچه تا تحول بنیادی نظام شهری

شهردار اصفهان گفت: مدیریت یکپارچه شهری به این معناست که امور اجرایی از لحاظ هماهنگی در دست یک ارگان باشد تا بسیاری از مسایل و مشکلات مرتفع شود.

آخرین اخبار

تبلیغات