دکتر رضا تقيان ورزنه

بررسی جهالت و جمود از نگاه شهيد مطهري

استاد مطهري به كرات در آثار خود واژه ي جهالت و جمود و مشتقات آنها را به كار برده و با هنرمندي تمام لايه هاي مختلف اين دو بيماري فكري را به تصوير کشيده است. جهالت هم علت جمود است و نيز معلول آن؛ و جمود نيز زماني علت جهالت است وگاهي معلول آن

آخرین اخبار

تبلیغات