زرگر استاندار اصفهان شد

رسول زرگر کیست؟

با نظر هیئت دولت و پس از کش قوس های فراوان رسول زرگر به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات