دکتر حداد عادل در اصفهان:

نامزدهای مستقل اصولگرا برای احترام کامل به فهرست ها تلاش کنند

نامزد های مستقل جریان این تفکر برای عدم تعدد در لیست های اصولگرایی و حفظ وحدت ایجاد شده همچنین جلوگیری از تشتت آرا مردم حداکثر تلاش خود را انجام دهند و به لیست های اصولگرایی احترام کامل بگدارند.

آخرین اخبار

تبلیغات