مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

نظر کشاورزان توسط نمایندگانی از خودشان منعکس می شود

دکتر بصیری مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی گفت: جلسات برگزار شده در باب حوزه زاینده رود نتایج مثبتی را در پی دارد و حضور نمایندگان کشاورزان در جلسات به واسطه انعکاس نظر کشاورز می تواند مفید واقع شود.

گزارش اصفهان شرق و انتظار کشاورزان بر اجرای مصوبات:

همه چیز درباره سفر وزیر نیرو به اصفهان

مسئولین با دست پر به اصفهان آمدند و لیکن آنچه می بایست مورد توجه جدی قرار گرفته شود تحقق انتظار کشاورزان زحمت کش شرق اصفهان در اجرایی شدن مصوبات سفر وزیر نیرو به اصفهان می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات