مسوول کمیته آب اتاق اصفهان:

احیای تالاب گاوخونی در گرو احیای کشاورزی شرق اصفهان است

مسوول کمیته آب اتاق اصفهان، احیای تالاب بین المللی گاوخونی را وابسته به احیای کشاورزی منطقه شرق اصفهان دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات